icon-arrow-right
HomeNieuws Kosten- en tijdbesparing reiniging & inspectie

Kosten- en tijdbesparing reiniging & inspectie

Actueel

Aannemer M.J. Oomen Leidingtechniek heeft gedurende een jaar specifieke projectervaring opgebouwd bij de gemeente Nijmegen met betrekking tot het onderhoudscontract riolering dat in 2014 op de markt is gebracht. In dit vierjarig contract is een groot aantal beheer- en onderhoudsmaatregelen samengevoegd, waardoor de verificatie-inspectie is komen te vervallen. Door deze manier van werken bespaart de gemeente tijd en geld.

Door  Frank Wattenberg en Erica Frakking*)

 

Het contract is op basis van EMV criteria voor vier jaar gegund aan de aannemer. Voor de  aanbesteding heeft de gemeente Nijmegen de nieuwe werkwijze nauwgezet uitgedacht en voorbereid. Allereerst zijn over de afgelopen tien jaar diverse ervaringscijfers verzameld om inzicht te krijgen in de ‘normale’ verdeling en omvang van rioolgerelateerde activiteiten. 

De traditionele werkwijze zoals in figuur 1 schematisch is weergegeven, heeft de gemeente losgelaten. Het was tijdrovend en de organisatie daarvan was zowel in- als extern complex.

Nijmegen schema 2
Figuur 1: Traditionele werkwijze reiniging, inspectie & maatregelen

De volgende nieuwe werkwijze is daaruit voortgekomen:

Nijmegen schema
Figuur 2: Nieuwe werkwijze reiniging, inspectie & maatregelen, beoordelen en ervaringscijfers

Door deze nieuwe manier van werken zoals in figuur 2 schematisch is weergegeven realiseert de gemeente een kostenbesparing van 50 procent op bestekskosten en 25 procent op het reinigings- en inspectiebudget. De besparing op R&I komt niet alleen door het weglaten van de verificatie-inspectie (en de beoordeling ervan), maar ook doordat de afstromings- en verkeersplannen tweemaal worden gebruikt. Daarnaast zijn er minder discussies over verouderde of nieuwe inspectiebeelden tussen de gemeente en de aannemer (en aannemers onderling).

Beoordelen en ervaringscijfers

De inspectiebeelden worden in de nieuwe werkwijze niet meer door de gemeente zelf beoordeeld, maar door Integraal Beheer. De gemeente en Integraal Beheer hebben samen een specifiek en maatgericht kwaliteitsfilter en beoordelingskader opgesteld, met daarin de ingrijpwaarschuwingsmaatstaven. Dit filter met kader geeft aan welke toestandsaspecten beoordeeld worden en uit welke maatregelen gekozen kan worden. Deze beoordelingen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door de gemeente Nijmegen en er vindt een check plaats aan de hand van ervaringscijfers.

 

De gemeente heeft deze ervaringscijfers gedestilleerd uit alle inspectie- en beoordelingsdata. Uit de analyse van het gehele areaal bleek het na inspectie noodzakelijk om 20 procent van het stelsel te beoordelen, op 8 procent onderhoudsmaatregelen toe te passen, om 5 procent te vernieuwen (vervangen/renoveren) en om 7 procent te monitoren.  Door deze ervaringsgegevens worden beoordelingen en maatregelen geverifieerd (lees: gecontroleerd of dit past binnen de bandbreedte van Nijmegen). Eventuele afwijkingen vallen direct op en er kan gezamenlijk worden getoetst of deze verklaarbaar en/of toelaatbaar zijn binnen dit project.

Selectiecriteria inspectieareaal

Om te bepalen welk areaal geïnspecteerd moet worden, heeft de gemeente maatgerichte selectiecriteria opgesteld. De voorkeursvolgorde wordt bepaald door de volgende criteria;

- vernieuwen binnen vijf jaar (na inspectie wellicht nogmaals vijf jaar uit te stellen),

- strengen met onderhoudsmaatregelen (t.b.v. garantie en beperkte levensduur),

- vernieuwen binnen tien jaar (wellicht nogmaals vijf of tien jaar uit te stellen),

- strengen met ingrijpmaatstaven,

- vaar- en moereind riolen,

- strengen met waarschuwingsmaatstaven,

- overstorten (intern, extern en de aansluitende leiding),

- vuilwater,

- gemengd,

- regenwater.

 

De reden van inspectie is bij de inspecteur van de aannemer bekend. Dit wordt per streng aangegeven via een deelopdracht en is aanwezig in de inspectiebus.  Deze werkwijze verhoogt de betrokkenheid van de inspecteurs. De selectiecriteria en het beperkte budget zorgen er voor dat er gefragmenteerd wordt gereinigd en geïnspecteerd. Hierbij worden dus niet alle aaneengesloten leidingen meegenomen. Verder gebeurt de inspectie wijkgericht, met de inspectierichting gelijk aan de vorige inspectie (dit vereenvoudigt het vergelijken van inspecties), op basis van een gemiddeld gewogen inspectiejaar (door middel van bovenstaande criteria) en bij sommige obstakels dient zelfs klasse 1 genoteerd te worden.

Reiniging

Door alleen de oudere riolen en riolen met schadebeelden te inspecteren, wordt het reinigen risicovoller. Bij de traditionele manier van reinigen kan de spuitkop met hoge druk de bestaande schades verergeren. Om dat te voorkomen heeft de  gemeente voorgeschreven dat er met maximaal 90 bar (aan de spuitkop) mag worden gereinigd, waarbij de hoek tussen de waterstraal en de buiswand 30 graden bedraagt. De aannemer heeft dit op de werkvloer ondervangen door te reinigen met gekalibreerde spuitwagens en –koppen.

 

Een verificatie-inspectie wordt uitgevoerd om te bepalen welke obstakels er in het riool zitten, die belemmerend werken bij het uitvoeren van maatregelen, en of de aangetroffen situatie nog overeenkomt met de beoordeelde situatie. Door de nieuwe werkwijze is geen verificatie-inspectie meer nodig. Dit komt doordat de beoordeling en de uitvoering van de maatregelen snel volgen op de inspectie. Het is een voordeel dat zowel de inspectie als de maatregelen door één aannemer worden uitgevoerd.

Het delen van informatie

Omdat de gemeente Nijmegen en M.J. Oomen samen aan het project werken en de beschikking over de gegevens voor beide partijen belangrijk is, is er een projectomgeving in de cloud ingericht. Deze informatie kan door beide partijen vanaf verschillende locaties te allen tijde worden benaderd, zodat iedereen altijd over de meest actuele informatie kan beschikken. Doordat er geen documenten heen en weer gemaild worden is de kans op miscommunicatie verkleind.

 

Eén van de belangrijkste documenten die frequent via de cloud worden gedeeld, is de spreadsheet. In de spreadsheet wordt alle projectgerelateerde informatie samengebracht, in beginsel op strengniveau. Bovendien worden in de spreadsheet de administratieve en financiële componenten gekoppeld. Hierdoor is er vanuit een digitaal bestand zicht op, onder andere, de reden van inspectie, verkeersmaatregelen, te verwachten (of geprikt) slib, benodigde afsluiters, stort en afwijkingen. Inmiddels is ook de beoordeling in de spreadsheet verwerkt, waardoor het een evoluerend bestand is geworden dat meegroeit in het project.

Voordelen bij de uitvoering

Tijdens de uitvoering zijn er verschillende voordelen te noemen. Doordat de aannemer binnen het hele proces aannemer is, is de focus tijdens de uitvoering daar volledig op gericht. Het doel van de inspectie wordt tweeledig doordat deze ook gebruikt moeten worden bij de uitvoering van de maatregelen. Het doorlopen van het beoordelingsproces is eenvoudig, omdat men beschikt over alle actuele, complete inspectiedata (inclusief suf-bestanden) en hellingshoekmetingen. Na goedkeuring van de gemeente kan de aannemer direct starten met het voorbereiden van de uitvoering.

 

*) Auteurs zijn werkzaam bij gemeente Nijmegen en M.J. Oomen.

+