icon-arrow-right
HomeNieuws Interview Holland ConTech

Interview Holland ConTech

Persberichten

De M.J. Oomen Groep heeft via een Business Model Innovatietraject haar visie opnieuw bepaald. We willen in 2025 de eerste Social Enterprise zijn die werkt aan eco-effectieve watercycli. Het geloof in de noodzakelijke transitie van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie is, naast het creëren van meervoudige waarde, daarin leidend. Holland ConTech interviewde Peter van der Wee over hoe wij werken aan innovaties.

Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor innovatie in de bouwsector volgens jou?

Voor mij zijn er veel ingrediënten die ten grondslag liggen aan mijn innovatiebehoefte, want ik zie meerdere redenen om te innoveren binnen de sector, maar ook mondiaal. Het belangrijkste ingrediënt is voor mij de “sense of urgency”. Zolang we niet met z’n allen overtuigd zijn van de noodzaak tot veranderen, is elke verandering of innovatie gedoemd te mislukken. 

 

De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Ogenschijnlijk traditionele waarden blijken in no time waardeloos. We staan mijns inziens aan de vooravond van een noodzakelijke radicale verandering, een complete mindshift. Onder invloed van zowel toenemende economische, ecologische als sociale vraagstukken zullen we wel moeten veranderen. Deze vraagstukken raken ons persoonlijk, als bedrijf en als maatschappij en zolang we dat niet onderschrijven gebeurt er onvoldoende. Kortom, voor mij is urgentiebesef een fundamenteel ingrediënt voor innovatie.

Wat is de succesvolste innovatie van jouw bedrijf?

Het Business Model Innovatietraject (BMI) dat wij als bedrijf hebben doorlopen, beschouw ik als het meest succesvol. De aanpak die we daarbij hebben gekozen heeft ervoor gezorgd dat een cultuur en werkwijze is ontstaan waarin alle ingrediënten voor onze innovaties aanwezig en geborgd zijn. 

Waarde Upcycle

Het traject heeft ons doen beseffen dat onze waardeproposities meervoudig onderscheidend moeten zijn om onze klanten ook in de toekomst blijvend aan ons te binden. We zien daarbij de transitie naar een circulaire economie als antwoord op de uitdagingen waar we als bedrijf, maar ook als maatschappij voor staan. Het creëren van meervoudige waarde: economisch, ecologisch en sociaal staan daarin voor ons centraal. 

 

De innovaties die we op dit moment aan het implementeren zijn verenigen deze drie elementen op een natuurlijke wijze. Transitie van bezit naar gebruik, van transactie naar prestatie en van vervanging naar reparatie. Dat we als bedrijf in staat zijn om op deze manier te denken en te handelen beschouw ik als mooiste innovatie, want het biedt de basis voor nog heel veel moois.

Hoe heb je de klant betrokken bij deze innovatie?

Als input voor het BMI-traject hebben we een 40-tal klanten geïnterviewd aan de hand van de “empathy map”. Hierdoor hebben we een gebalanceerd inzicht gekregen in de werkelijke behoefte en beleving van onze klanten. 

Daarnaast hebben een tweetal klanten, in een team van 25 man van binnen en buiten ons bedrijf, deelgenomen aan het gehele proces. Ze hebben daadwerkelijk een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van concept waardeproposities en business- en verdienmodellen voor ons bedrijf. Ook tijdens de validatiefase hebben we wederom de toets bij onze klanten gedaan. We hebben dus iets gecreëerd dat volledig matcht met de intrinsieke behoefte van onze klanten.

Woonwijk Droom

Welke uitdagingen ben je tijdens het innovatieproces tegengekomen?

De grootste uitdaging in het gehele proces was en is nog steeds, het aangehaakt houden van de mensen in je organisatie. We hebben deze innovatie bottom-up ingezet en besteden veel tijd aan internal branding. 

De praktijk leert ons dat, ondanks deze aanpak, we nog steeds merken dat niet iedereen precies begrijpt welke richting we op gaan. Daarnaast is het implementeren van nieuwe proposities, werk- en denkwijze, naast het runnen van de bestaande organisatie, een permanente uitdaging.

Wat is de grootste les die je wilt delen met de jongere generatie?

Om echt te innoveren moet je los kunnen komen van traditionele denkpatronen, processen en structuren. Pas dan ontstaat ruimte om tot baanbrekende innovaties te komen die passen bij de noodzakelijke transitie. Ik roep de jonge generatie op ons daarbij te helpen, maar wijs ze wel op het geduld dat ze moeten opbrengen om samen succesvol te zijn.

Wat is jouw visie op samenwerking met startups?

Startups kunnen de staande organisatie helpen te versnellen en daarmee de noodzakelijke veranderingen te realiseren. Een bestaande organisatie worstelt vaak met de prioritering van tijd en middelen, waardoor het innovatieproces kan stagneren of zelfs mislukken. Dit voorkom je door een startup parallel naast de staande organisatie aan te jagen.

Wat zijn jouw twee gouden tips met betrekking tot succesvol innoveren?

Ik heb er meer dan twee. 

1. Verzamel jonge, vooral andersdenkenden om je heen en wees bereid om je comfortzone te verlaten. 

2. Betrek je mensen, bottom-up bij het innovatieproces, communiceer met regelmaat en laat ze zien wat de innovatie voor hen betekent. 

3. Implementeer de innovatie langs een roadmap met duidelijke KPI’s.

 

Bron: Sabine Schoorl, Holland ConTech

 

+