icon-arrow-right
HomeNieuws Eerste rioolrenovatie DN 1.500 mm van glasvezel

Eerste rioolrenovatie DN 1.500 mm van glasvezel

Persberichten

KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard, voerde in IJmuiden de herinrichting van de IJmuiderstraatweg uit. De herinrichting betrof onder meer de vervanging van de riolering. Vervanging van een deel van het riool was echter niet mogelijk vanwege het risico op schade voor aanpalende bebouwing. Omni Relining bood een alternatief via rioolrenovatie. Een bijzondere renovatie, omdat het de eerste keer in Nederland was dat een rioolrenovatie van glasvezel in een afmeting van DN 1.500 mm werd toegepast.

Land en water nr.11 (2/3)
De kous is klaar om het mangat in te worden getrokken. Via een transportband wordt de kous in het riool geleid en met een lier de rioolstreng ingetrokken.

De capaciteit van de hoofdriolering onder de IJmuiderstraatweg moest sterk worden vergroot. Over een lengte van 575 m moest het in 1928 aangelegde 600/900 mm-riool vergroot worden naar DN 1.500 mm en over een lengte van 340 m moest het bestaande 500/750 riool vergroot worden naar DN 1.000 mm. De vergroting was noodzakelijk om de hydraulische aanvoer naar een bergbezinkbassin van 3.850 m3 te verbeteren. Ook moet dit het overstortvolume, na ophoging van de overige aan het Noordzeekanaal gelegen riooloverstorten verbeteren. Bovendien voegt het extra berging toe zodat het stelsel minder kwetsbaar is bij zeer hevige neerslag en er zo minder vaak water op straat zal voorkomen. Tijdens de rioolvervangingen en de herininrichting wordt 2,1 ha verhard oppervlak afgekoppeld en met behulp van betonnen IT-buizen geïnfiltreerd.

Geen vervanging, wel renovatie

De nieuwe riolering werd gelegd in duinzand, waarbij sleufbekisting werd toegepast. Echter, ter hoogte van de Spilbergenstraat lag het maaiveld op een oude duintop. Het riool bevond zich hier bijna 6 m onder, terwijl de aangrenzende bebouwing op staal is gefundeerd. Het toepassen van een sleufbekisting was hier niet mogelijk. Vervanging van de riolering zou daarom binnen een damwandkuip moeten gebeuren. Het toepassen van een damwandkuip op een afstand van 5 m vanaf de woningen leverde te veel kans op zettingen onder de fundering van de woningen. Om een goede actieve gronddruk op de damwand te krijgen is namelijk enige zetting nodig. Deze zetting kan onder het fundatieniveau plaatsvinden, waardoor er een aanmerkelijke kans op schade is. Ook het aanbrengen en verwijderen van de damwand vormt een belangrijk risico. Dat er naast scheurvorming in de woning sprake kan zijn van functionele schade, is dan een reëel risico. Het risico op schade bij het vervangen en vergroten van het hoofdriool op deze specifieke locatie werd als te groot ingeschat.

 

Na overleg kozen de gemeente Velsen en de aannemer ervoor om deze drie specifieke rioolstrengen en de inspectieput op de kruising Spilbergenstraat-IJmuiderstraatweg niet op te graven, maar van binnenuit te vernieuwen via relining. Om dat op te realiseren maakte KWS Infra de bestaande put vrij van het wervelventiel dat erin was geplaatst. Dit ventiel diende om de afvoer van het afvalwater naar de zuivering te vertragen bij groot aanbod, bijvoorbeeld door hevige regen. Na de reliningwerkzaamheden werd in de bestaande put een betonnen overstortmuur geplaatst, voorzien van een RTC -gestuurde spindelschuif, waardoor deze put nu werkt als een moderne stuwput. Het afvalwater wordt nu gestuurd vanuit een hoofdpost zodat het regenwater gedoseerd wordt toegelaten naar de afvalwaterzuivering.

Land en water nr.11 (3/3)
Het is voor het eerst dat een DN 1.500 mm-relining van glasvezel is toegepast in Nederland. Verbetering van het verhardingsproces heeft dit mogelijk gemaakt.

Rioolrelining

KWS Infra, hoofdaannemer van het werk, vroeg Omni Relining op 2 oktober de rioolrenovaties uit te voeren met een glasvezelversterkte rioolrelining. Het totale renovatiewerk bestond uit drie rioolrenovaties in de afmetingen eivormig 500/750, eivormig 600/900 en DN 1.500 mm. Speciaal voor deze werkzaamheden plaatste KWS Infra een uitgebreide pompinstallatie om het aangeboden afvalwater over het werk te kunnen pompen. Door het grote hoogteverschil tussen de binnen onderkant buis (BOB) en het maaiveld werd de benodigde pompcapaciteit buitenproportioneel groot. KWS Infra verlaagde hiervoor het maaiveld, waardoor de pompen lager konden worden geplaatst. Door het lager plaatsen van de pompen kon de pompcapaciteit ook naar beneden worden bijgesteld. Om geen risico’s te lopen met de pompinstallaties plaatste KWS Infra voor de zekerheid een derde pomp. Wanneer er een pomp tijdens het werk kapot zou gaan of het aanbod van afvalwater door regen zou toenemen, dan kon de derde pomp worden ingezet. Door deze maatregelen was Omni Relining zeker van een droog en schoon stelsel en van het doorstromen van het aangeboden afvalwater voor het uitvoeren van de relining.

Uithardingsproces

Het was de eerste keer in Nederland dat een rioolrenovatie van glasvezel in een afmeting van DN 1.500 mm werd aangebracht. De technische uitvoerbaarheid van een glasvezelversterkte rioolrenovatie in deze diameter is sinds kort mogelijk. Voor Omni Relining lag de uitdaging voornamelijk in het goed uitvoeren van het uithardingsproces, want de uitvoering en volgorde van het werk wijken niet veel af van de normale werkzaamheden tijdens een rioolrenovatie met de kousmethode. Voor deze afmeting werden de putkoppen en het opgemetselde gedeelte van zowel de beginput als de eindput verwijderd om voldoende ruimte te geven voor veiligheid en kwaliteit. Na afsluiting van de aanliggende rioolstrengen werden het riool en de putten gereinigd en geïnspecteerd. Op de te renoveren rioolstreng zitten diverse inlaten. Omdat het riool mantoegankelijk is, werden de aansluitingen afgesloten met een speciale afsluiter. Zo is er tijdens de uitvoering van het werk en het heropenen van de inlaten geen overlast van afvalwater. Omdat in de IJmuiderstraatweg de grondwaterstand lager is dan de binnen onderkant buis was er geen sprake van intredend grondwater en was geen bronbemaling nodig.

Land en water nr.11 (1/3)
De uv-lichttrein wordt klaargemaakt. Deze zogenoemde Jumbo-Kern bestaat uit twaalf lampen van elk 1.000 watt.

Uv-lichttrein

Na het aanbrengen van een glijfolie werd de kous via een transportband in het riool geleid en met een lier de rioolstreng ingetrokken. De glijfolie werd gebruikt om beschadiging bij het inbrengen van de kous te voorkomen. De kous werd met packers luchtdicht afgesloten, waarna de rioolrenovatie op druk werd gebracht en de kous opgeblazen werd totdat deze goed tegen de binnenwand van de bestaande buis drukte. De relining werd met een luchtdruk van circa 240 millibar op druk gebracht en gehouden tijdens het gehele verdere proces. Deze druk is vergelijkbaar met rioolrenovaties die Omni Relining uitvoert in kleinere diameters. Aansluitend werd de uv-lichttrein, de zogenaamde Jumbo-Kern, in het riool geplaatst en klaargemaakt voor het uithardingsproces. De Jumbo-Kern telt twaalf lampen van elk 1.000 watt en zijn zo bevestigd dat ze op de juiste afstand staan ten opzichte van de rioolrenovatie in de volle omtrek. De glasvezelkous heeft een dikte van 8,3 mm, berekend op basis van Altrohrtoestand II . Ondanks de beperkte wanddikte werd gekozen voor het toevoegen van peroxide aan de polyesterhars waarmee de relining werd geïmpregneerd. De toegevoegde peroxide is een versneller ofwel een katalysator en zorgt voor een complete uitharding van de rioolrenovatie.

Persdruk

Tijdens het uithardingsproces werd een aantal zaken gemeten: de temperatuur, de luchtdruk en de treksnelheid van de uv-lichttrein. Bij het uitharden van de hars liep de uv-lichttrein met een snelheid van 65 tot 75 cm per minuut door het riool. De operators monitorden en stuurden met deze gegevens het hele proces. De kous werd met persdruk tijdens het uithardingsproces continu op druk gehouden. Binnen een uur was de rioolrenovatie uitgehard en de rioolstreng in nieuwstaat teruggebracht. Na het relinen van de drie rioolstrengen werden de werkzaamheden van KWS Infra hervat en werd de herinrichting van de IJmuiderstraatweg zowel ondergronds als bovengronds volgens ontwerp en planning uitgevoerd en afgerond.

 

(Bron: Land+Water nr. 11 - november 2014)

+